سبد خرید خالی است.
مقالات

منشأ طرد شدگیها!

منشأ طرد شدگیها!


برای آرام کردن خودمان و برخورد با "بی قراریهایمان" بعد از جدایی؛ ارتباط گرفتن با "منشأ این بی قراریهاست" یعنی همان "کودک درونی که دارد از درون خون گریه میکند"؛ باید بچسبیم به این "هسته عاطفیمان" همان "خویشتن عاطفیمان" و آن را آرام کنیم؛ زیرا وقتی ما طرد شدگی را تجربه میکنیم در حقیقت بخش "عاطفی" ما "آسیب" دیده؛ و زمانیکه ارتباط ما با کودک درونمان برقرار میشود کلی چیزهای جالب در مورد خودمان متوجه میشویم؛ اگر در کودکی پدر و مادرمان ما را دوست نداشتند و یا سختگیر بودند و یا ما را مورد انتقاد قرار میدادند متوجه میشوید که دقیقا خودتان هم دارید همین کار را با کودک درونتان میکنید" و در واقع کودک درون میتواند بخشی از آن جریانهایی را که مسدود شده بود را مجدد فعال کند و برقرار کردن ارتباط با کودک درون سرآغاز "شفا" ازطرد شدگی و "احیای کیفیت زندگی درونی و بیرونی" شماست.
مشکل ما با "کودک درونمان" از آنجایی شروع شده که در طول زندگیمان "احساسات حقیقمان" را درک نکردیم؛ سالها با "نظام ارزشی" خانواده هایمان ارزش گذاری کردیم و ارزش گذاری شده ایم؛ و ما به وسیله همین ها مدام کودک درونمان را تا خواسته چیزی بگوید "خفه" کرده ایم و به آن گفته ایم: "این که من میگویم درست است"؛ در واقع حس درونیمان میخواست برود دنبال علایقیش مثل "شنا، هنر، موزیک..." ولی الان مهندس هوا فضا شده ایم چرا؟ چون هر وقت کودک درونتان خواسته چیزی بگوید گفته ایم: "هیس بقیه به این شغل احترام بیشتری میگذارند"!!! بنابراین ما باید ترسها و احساساتمان را حس کنیم و بپذیریمشان.


سوده هروی
✅اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در این باره داشته باشید، ما به شما : 
🔺دوره جذابیت درونی
🔺دوره عزت نفس تا اعتماد به نفس
🔺دوره از جدایی تا تعالی 
را پیشنهاد میکنیم.ارسال نظر
captcha
captcha